Privacy verklaring

Privacy verklaring Tennis vereniging Z.L.T.B.  

De Z.L.T.B. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.   

Algemeen  

De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport. Dit doen wij binnen het verband de Koninklijke Lawn Tennis Bond ( hierna KNLTB). Wij trachten dit doel te bereiken mede met: 

- Aan te sluiten bij de KNLTB; 
- het geven van de gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; 
- het vormen van een band tussen haar leden; 
- het maken van reclame voor het tennisspel; 
- het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB 
- het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging; 
- het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB  georganiseerde competities; 
- het verspreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; 
- alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging ter dienste staan; 
- al hetgeen beschreven is in de statuten en in het huishoudelijk regelement.  

Om vermelde doelen zo goed mogelijk te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt.   

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Z.L.T.B houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

ZLTB, gevestigd aan Koningin Wilhelminastraat 32, 8019 AN Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 
https://www.zltb.nl/ 
Koningin Wilhelminastraat 32 
8019 AN Zwolle 
+31 38 421 4826  
ledenadministrateur is de Functionaris Gegevensbescherming van ZLTB  
Hij/zij is te bereiken via [email protected]     

Persoonsgegevens die wij verwerken  

ZLTB verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de club app van de club van de KNLTB voor de Z.L.T.B. aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
- Bankrekeningnummer  

De Z.L.T.B. verwerkt uw gegevens bovendien indien: 
- u binnen de vereniging als bestuurder of vrijwilliger actief bent of actief bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam, functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend; 
- u vermeld wordt in het jaarverslag van de vereniging wegens verdiensten voor de vereniging of behaalde prestaties. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten. 
- u contact met de vereniging opneemt. Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het gaat dan om de volgende gegevens: e-mailadres en/ of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam; 
- u sponsor bent van de vereniging: de gegevens die de sponsor zelf verstrekt; 
- u leverancier bent van de vereniging: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@zltb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

ZLTB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
- Het optimaal kunnen bedienen van leden van de vereniging en het verbeteren van de dienstverlening. 
- Het aangaan en onderhouden van een relatie met de leden en tussen de leden onderling 
- Het afhandelen van jouw betaling  
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om administratieve processen te kunnen (laten) ontwerpen, implementeren, verbeteren en in stand houden, al dan niet door of in samenwerking met de KNLTB en haar verbonden organisaties, zoals  KNLTB Club, Club Connect, KNLTB Club App.
- Archief doeleinden
- Het organiseren van bijeenkomsten, toernooien.
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen.   

Bij de uitvoering van voorgaande punten zullen niet meer gegevens worden verstrekt dan nodig of wenselijk is en naar het oordeel van het bestuur in voldoende relatie staat met de doelstelling van de vereniging.   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het overeengekomen lidmaatschap.   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

ZLTB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindigen van het lidmaatschap bewaren wij slechts gegevens voor PR doeleinden van de vereniging en/of voor geschiedkundige doeleinden   

Delen van persoonsgegevens met derden  

ZLTB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden geen gegevens verstrekt aan organisaties voor commerciële doeleinden.          

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZLTB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Beveiliging  

ZLTB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie via [email protected]  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

- Alle personen die namens de ZLTB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen;
- We pseudonomiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
- Onze commissie leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZLTB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.   

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

ZLTB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 421 4826 (alleen tijdens competitie)

Tennispark Z.L.T.B.

Koningin Wilhelminastraat 32
8019 AN Zwolle

KVK-nummer

5033877