Baanreglement

Van harte welkom bij tennisvereniging ZLTB! Om het tennissen voor alle leden en bezoekers aantrekkelijk te houden heeft het bestuur van tennisvereniging ZLTB omgangsregels vastgelegd in het baan- en parkreglement. Een ieder die gebruik maakt van het park en de banen is gehouden aan het navolgen van deze regels, dan wel in de geest ervan te handelen.    
 
Algemene Parkregels
 • Toegang en speeltijden: Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten zijn de buitenbanen tijdens de zomerperiode in de maanden april t/m september geopend van maandag t/m zondag van 09:00 uur tot 23:00 uur *.
 • Tijdens de competitie en georganiseerde clubactiviteiten kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Stalling van fietsen en brommers in de daarvoor bestemde ruimte bij de ingang van het park. ZLTB behoudt zich het recht voor foutief geplaatste tweewielers te verwijderen.
 • Honden toegestaan mits aangelijnd.
 • Afval deponeren in de daarvoor bestemde bakken.
 • Glazen, borden etc. retourneren naar de bar.
 • Banen betreden met tennisschoeisel bestemd voor gravel en in tennis outfit.
 • Gedraag u op en buiten de tennisbanen en handel volgens de fair play regels van de KNLTB.
 • Bij regen, vorst of sneeuw de tennisbanen niet betreden maar de baan verlaten. Volg de aanwijzingen van de groudsman en baancommissie tav het betreden van banen. Bij opdooi is betreden van banen altijd verboden.
 • Ga nooit zelf aan het werk op natte of opgedooide banen, forceer niets laat het met rust en geef het tijd, laat werkzaamheden over aan de groundsman en baancommissie, bevraag hen.
 • De groundsman en/of medewerker van ZLTB is bevoegd om, indien de weersgesteldheid of andere oorzaken onderhoud noodzakelijk maken, de tennisba(a)n(en) tijdelijk onbespeelbaar te verklaren.
 • Altijd slepen na een speelperiode met het daarvoor aanwezige sleepnet. Na gebruik netjes terughangen op de daarvoor bestemde hanger aan het hek.
 • Repareer beschadigingen en ingetrapte gaten direct door het kuiltje dicht te trappen.
 • Het sproeien van de banen kan gebeuren op niet tevoren aangekondigde tijdstippen. De groundsman en/of baancommissie zal de spe(e)l(st)ers waarschuwen wanneer er wordt gesproeid. Dit zal in het algemeen aan het begin of het einde van een speelperiode zijn. Spelers zijn verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de groundsman en/of baancommissie heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd afgaan. Alleen op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de baan borgen.
 • Trainingen en speelgerechtigheid: het is verboden om zonder voorafgaande toestemming op de tennisbanen van ZLTB tennisles te hebben van een niet aan ZLTB verbonden tennistrainer.
 • Competitie, Clubkampioenschappen, Toernooien: tijdens de KNLTB-competities, toernooien en/of clubactiviteiten is er een beperkte mogelijkheid tot vrijspelen en komen de speeltijden geheel of gedeeltelijk te vervallen. Vrij spelen gaat altijd in overleg ter plaatse met de competitieleider van die dag.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen, of voor ongevallen of blessures ontstaan op de banen of daarbuiten (speelweide).
 • Aan het park veroorzaakte schade zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt.
 • Alvorens de kantine na het spelen te betreden dienen schoenen gereinigd te worden van gravel. De roosters en borstels voor de ingang van het clubhuis dienen daartoe.
 • Achtergelaten kleding wordt uit de kleedkamers verwijderd en in een doos gedeponeerd in het clubhuis om na een maand via de kledingcontainer definitief verwijderd te worden.
 • Betreden van het dak van het clubgebouw of het materiaalhok daarachter is verboden.    
 
Afhangen
 • Voor het baanreserveringssysteem maakt ZLTB gebruik van een ‘elektronisch scherm’ (KNLTB), geplaatst in de gang van het clubgebouw. Met uw pasje en het scherm reserveert u een tennisbaan, welke dan voor u vastgelegd staat.
 • Speelgerechtigd zijn leden (en introducees) na afhangen dmv een geldig KNLTB ledenpas op het digitale afhangbord. De baan en de tijdsduur worden daarop aangegeven. Bij dubbelspel dienen 4 pasjes te worden ingevoerd.
 • Speelperiode: de speelperiode voor een single of dubbel is 45 minuten.
 • Na het spelen kan een nieuwe speelperiode worden aangevraagd op volgorde van binnenkomst.
 • Gereserveerde banen (training,competitie,activiteiten) worden gemarkeerd op het digitale afhangbord.
 • Per avond kunnen vanaf 18.00 uur maximaal 2 banen voor training gereserveerd worden.
 • Trainingen hebben voorrang op vrij spelen.
 • Gedurende de voorjaarscompetitie zal tenminste 1 baan voor recreanten vrij gehouden worden. De dienstdoende competitieleider kan onder bijzondere omstandigheden hiervan af wijken.
 • Na 19.00 uur hebben senioren voorrang op junior leden.
 • Verhuurde banen (school/ opleiding) hebben voorrang op vrij spelen.
 • Na het spelen dient de baan gesleept te worden, het sleepnet wordt daarna opgehangen op de haak.
 • Indien geen kantinedienst aanwezig is overdag kan de toegangsdeur met het KNLTB spelerspasje geopend worden. Daarmee zijn bereikbaar kleedkamers, afhangbord, Automated External Defibrillator (AED), lichtknoppen voor de baanverlichting en toiletten. Bij het verlaten van het pand erop toezien dat lampen gedoofd zijn en deur goed gesloten.
 • De banen 1 tot en met 7 zijn voorzien van verlichting. Om onnodig energieverbruik te voorkomen dient spelen op de verlichte banen zoveel mogelijk op de 2 baanblokken (baanblok van 1, 2, 3 en 4 respectievelijk baanblok van 5 6 en 7) te gebeuren. Als er geen volgende spelers zijn moet de verlichting worden uitgeschakeld.
 
Introduceren
 • De introductieregeling heeft tot doel een goed evenwicht te vinden tussen gastvrijheid als sportieve en gezellige tennisvereniging en het bieden van optimale speelgelegenheid aan de leden.
 • speelgerechtigde leden mogen 3 maal per kalenderjaar een gast introduceren op de baan tegen betaling van 5 euro/ keer. Het lid is verantwoordelijk voor de gast en voor de betaling aan de bardienst. In geval er  geen kantine dienst aanwezig is dient een aantekening, alsdan of later, in het introducee boek gemaakt te worden.
 • De introductie geldt voor één dag.
 • Introduceren is alleen toegestaan indien de baanbezetting dit toelaat.    
 
Het bestuur heeft de algehele leiding op het park. In gevallen waarin bovenstaande reglementen en richtlijnen niet voorzien, beslist de groundsman, de baancommissie of het bestuur. Zij zijn gerechtigd om gevraagd en ongevraagd regelend op te treden. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.  
 
Wij rekenen op uw medewerking, bedankt daarvoor.  
 
Hartelijke groet,
het bestuur van tennisvereniging ZLTB.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 421 4826 (alleen tijdens competitie)

Tennispark Z.L.T.B.

Koningin Wilhelminastraat 32
8019 AN Zwolle

KVK-nummer

5033877